پ.ن. خیلی جالبه که آدم با همه وجودش حس می کنه که می دونه چی می خواد، و بعد یه جمله، یه پاراگراف کافیه تا تمام اون اطمینان بشه یه شک بی پایان.