من همینم، من همین‌جام. 

لابه‌لای نوشته‌هام قایم شدم. از پشت کلماتم سرک می‌کشم و باهات دست تکون می‌دم. اگه بگردی، اگه خوب نگاه کنی، منو می‌بینی که یه گوشه نشستم و تکیه دادم به الفِ آسمون، یا مچاله شدم تو دالِ دریا و دارم کتاب می‌خونم یا آهنگ گوش می‌دم. فقط باید نگاه کنی. 

 

+ENFP.

+متولد وسطی‌ترین روز تابستون هشتادوسه. 

+اگر می‌خواید من رو در جاهای دیگه دنبال کنید:

من در گودریدز

من در پینترست