داشت هندزفری رو توی مچ دستش فرو می‌کرد. 

گفت داری چی کار می‌کنی؟

گفت دارم آهنگا رو وصل می‌کنم به دستم. 

گفت آخه چرا دیوونه؟

گفت می‌خوام مستقیم برن تو رگم. 

گفت اوردوز می‌کنی. 

گفت به درک. 

۳۰ ۰