می‌گن زمان همه‌چیز رو درست می‌کنه. 
می‌دونم که به تنهایی نمی‌تونه این کار رو بکنه، اما... 
اما ما زردآلوها رو چیدیم. شستیمشون. پهنشون کردیم، خشک شدن. برگه‌ها رو جمع کردیم. اما هنوز چیزی عوض نشده. 
نکنه تا وقت تکوندن بادوما و گردوها هم اتفاقی نیفته؟ 
نکنه سیبا رو بچینیم و چیزی درست نشده باشه؟ 
نکنه ترشی زرشکا دوباره دهنم رو زخمی کنه و هنوز...؟
نکنه آلو بخارا هم جمع بشه و...؟