گفتم که رفتیم قضیه تقلبو لو دادیم؟
گندش در اومده.
معلم می خواد از همههه دو نمره کم کنه.
یعنی به فنا رفتیم.
وری دارن دنبال مقصر می گردن.
عوض این که از تقلبشون ناراحت باشن، هی دارن می گن: باید حق این جاسوس رو بذاریم سر جاش که دفعه بعد از این شکر خوریا نکنه. (واضحه که من جمله رو سانسور کردم یا نه؟)
بعله، نمی دونم بترسم که لو بریم، یا به کارم افتخار کنم.
خب خدایی خیلی دلم واسه خودم سوخت، ححق داشتم، نه؟

پ.ن. کم نکرد. مشقی بود:/