برادر، داری می‌بینی اخبارو؟

اشکاشونو؟

خون همه اینا گردن توئه‌، نمی‌دونم جواب خدا رو چی می‌خوای بدی.

الان خوشحالی؟ وجدانت راحته؟ آب خوش از گلوت پایین می‌ره؟