اگه چیزی خوب باشه، اگه قشنگ باشه، چه فرقی می‌کنه که تو باعثش باشی، یا یه چیز دیگه؟