+ تصمیمم رو گرفتم. می‌رم انسانی. 

- انسانی، یا فرهنگ؟

+ انسانی!

- سولویگ، فرهنگ نمی‌تونی بریا. 

+ بابا می‌دونم!

- خب چرا ناراحت می‌شی؟

+ ناراحت نمی‌شم که نمی‌تونم برم. ناراحتم که فکر می‌کنید من خنگم. نفهمیدم همون دیشب که توضیح دادی!

- دیگه خودت دیدی که. نمی‌شه این جوری. 

+ مهم نیست. 


پ. ن. ولی یه چیزی تو دلم می‌گه مهمه. می‌گه نمی‌خواد سه سال بعدی‌شو تو این قبرستون ادامه بده. هرچع‌قدر هم بگن که مدرسه اون قدرا هم مهم نیست و مهم خود آدمه، مهم بودن مدرسه تغییر نمی‌کنه. 

خب چی کار کنم؟ به درک، همینه که هست!