فکر کنم دچار یه اختلال روانی حاد و نادرم. 

نمی‌دونم دارم تو حال زندگی می‌کنم، یا تو گذشته. 

دلم می‌خواد حرف بزنم، ولی نمی‌دونم چی بگم. 

دلم می‌خواد گریه کنم، ولی نمی‌تونم. 

دلم یه چیزی رو می‌خواد که نمی‌دونم چیه. 

دلم تنگ چیزاییه که هرگز نداشتم. 

دلم، دلم، دلم...

تو فیلم زاپاس اون پسره می‌گفت همه چی به دل ربط داره. 

انگاری راست می‌گفت. 

دلم بدجوری داره اذیتم می‌کنه.