دو هفته نمی‌گذره از روزی که به خاطر غم فراغ بی افش داشت گوله گوله اشک می ریخت، امروز داره از عشق جدیدش حرف می زنه. 
 من هیچی 
 من نگاه 
 ایستگاه اتوبوسه یا دل خواهر؟