+گاهی وقتا هم تنها وسیله ای که برای ابراز ناراحتیت داری، لاک مشکیه.
_مگه یادت رفته مدرسه با ناخنای لاک زده مشکل داره؟
+اوه راست می گی، یادم نبود... اما... ناخنای پام رو که نمی تونن ببینن، میتونن؟