زنگ زدم به بابا، می گم بابا، مامان می گه اومدنی ماست هم بخر.
می خنده، می گه مامان می گه یا خودت می گی؟
می خندم، می گم هردو.
می گه من آخرشم تو رو می دم به یه ماست بند که خودکفا باشی، عشق ماست بابا.