عاشورا تاسوعا نزدیکه بچه ها، دیگه هر و کر بسه، براتون یه نوحه می نویسم، فقط خودتون با ریتم مناسب بخونیدش:
شبانگاهان،
سوسک اومد خونه مون،
رفت تو وان حموم،
من نترسیدم.
آ ماشالا، صدای ضجه اون آخریا نمیاد!