یه شب، تو ساحل، با آتیش.
ترجیحا یه نفرم باشه که یه سازی بزنه.
ویولونی، گیتاری، تاری، چیزی.