رفته بودیم رستوران.
یه ساندویچ سفارش دادیم.
توش پشه بود!
یعنی توش که نه، در اصل پشه هه لای نونش بود و همراه نون پخته شده بود!
رفتیم به طرف نشون دادیم، می گه مشکل از ما نیست که، از نونه. 
به زور تونستیم نصف پولمونو ازشون بگیریم.