دیدی یه موقعایی یه آهنگایی رو گوش می دی، دلت یه جوری می شه؟
تو آهنگ روزای رفته ی معین زد، یه تیکه ش هس که می گه:
خیره شدی به عکس
با اون تسبیح گردنش.
من که از قصد و نیت شاعر خبر ندارم، اما هر وقت به اینجا می رسه، یه حس بدی می گیرم.
حس می کنم اون طرفی که تو عکسه مرده.
آخه می دونید، می گن تسبیح دور گردن انداختن عمرو کوتاه می کنه.[لبخند برعکس]