من عصبی نیستم
خیلیم آرومم فقط از این قضاوتا یه کمی داغونم
از این که همه به جام تصمیم می گیرن
نمی دونم اونا از احساس قلبیم چی دیدن؟

منفی یک
جیز بند فیت ماهانا